AnaSayfa
 
Tümay Makina Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tümay Makina Montaj Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

 

AMAÇ:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun’da açıklanan temel ilkeler ile 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak,

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Tümay Makine ya da Tümay Makine’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Tümay Makine’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Tümay Makine'nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaçları ve tüm detayları yan sekmede yer alan "Tümay Makina Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası" dokümanında bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI

Tüketicilerden ve Müşterilerimizden toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında ve aynı kanunun ilgili yönetmelik ve tebliğlerinde açıklanan temel ilkelere uygun kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile yetkili özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması, mevzuat kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında, şirketimizle iletişime geçilmesi durumunda merkez, şubelerde e-posta, telefon, kargo, posta uygulamaları ile fiziki veya elektronik olarak temin edilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesince açıklanan haklarınız olduğunu bildiririz.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Şirketimize KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ıslak imzalı dilekçenizi veya internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak;

-      Kimliğinizi tespit edici belgeler ile Sarıseki Mah. Noksel girişi cad. No:7/5 İskenderun/HATAY adresine bizzat elden iletebilir veya aynı adrese noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

-      Veya info@tumaymakine.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince müracaatınız 30 gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Fakat bu işlemin ayrıca bir maliyeti olması durumunda kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. 


 

 

Adres: Organize Sanayi Bölgesi İş Merkezleri No: 3 İskenderun / HATAY • Tel: +90 326 656 29 65 • Faks: +90 326 656 29 66 GooglePlus Facebook YouTube LinkedIn
Tümay Makina © Her hakkı saklıdır Web Tasarım: AdaNET
gogoanime